Weet u al zeker hoe hoog uw pensioen wordt? ENGLISH BELOW

Vaak denken we dat het kopen van een huis de grootste financiële uitgave is die mensen in hun leven doen. Dat is niet waar. Meestal is met het pensioen een (veel) groter bedrag gemoeid dan met de aanschaf van een huis. Maar in ons dagelijks leven krijgt het onderwerp pensioen toch niet de aandacht die het verdient.


Inkomen van een groot deel van uw leven

Door betere gezondheidszorg, voeding en leefomgeving stijgt de gemiddelde levensverwachting van mensen in Nederland. We worden dus steeds ouder. En dat betekent dat we een steeds langere periode voor ons inkomen afhankelijk worden van andere inkomsten dan inkomsten uit arbeid.


De basis van het inkomen na pensionering wordt gevormd door een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Hier heeft elke inwoner van Nederland recht op. Vroeger ging deze uitkering in op het moment dat iemand 65 jaar werd. Sinds een paar jaar schuift de ingangsdatum van de AOW mee op grond van de ontwikkeling van de levensverwachting. Daardoor gaat de uitkering in de loop van de jaren op een steeds later moment van iemands leven in. Voor mensen die geboren zijn na 31 december 1957 is de ingangsleeftijd van de AOW op dit moment bijvoorbeeld al 67 jaar.


Inzicht in uw inkomen na pensioen

Veel mensen hebben geen goed beeld van het inkomen waarop zij kunnen rekenen als zij met pensioen gaan. Dat komt vooral doordat veel mensen naast de AOW-uitkering ook recht hebben op een pensioenuitkering die zij hebben opgebouwd bij werkgever(s). Weet u eigenlijk wat uw inkomen wordt als u met pensioen gaat?


De overheid vindt het belangrijk dat iedereen een goed inzicht heeft in zijn toekomstig inkomen. Om u daarbij te helpen is de website www.mijnpensioenoverzicht.nl ontwikkeld. U vindt hier op een heldere informatie over uw eigen pensioensituatie. Als het goed is, ziet u wanneer uw AOW-uitkering ingaat, maar ook welk pensioen u bij welke werkgever heeft opgebouwd. En wanneer deze pensioenen tot uitkering komen. U ziet ook wat al die verschillende uitkeringen naar verwachting op de pensioendatum en bij uw overlijden in uw geval betekenen.


Het is bekend dat een hoog percentage van mensen die relatief dicht bij hun pensioendatum zijn, deze site bezoeken. Een recent onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat van de mensen van 56 jaar of ouder maar liefst 71% deze site in het afgelopen jaar heeft bezocht. Maar omgekeerd is te zien dat naar mate de pensioenleeftijd verder in de tijd ligt, minder mensen de site bezoeken. In de leeftijdscategorie 20-35 jaar heeft slechts 30% deze site het afgelopen jaar bezocht.


Hoe eerder, hoe beter!

U kunt veel keuzes maken als het over uw pensioen gaat. Bijvoorbeeld over de gewenste hoogte van het pensioeninkomen. Of de leeftijd waarop u het pensioen wilt laten ingaan. Maar ook of u de hoogte van de uitkering door de jaren heen gelijk wil houden. Of heeft u liever in de eerste jaren een hogere uitbetaling dan de jaren daarna?

Ook over de financiële zekerheid voor een eventuele partner, kunt u verschillende keuzen maken.


Zullen we uw pensioensituatie eens samen doornemen?

Ondanks de informatie op www.mijnpensioenoverzicht.nl vinden veel mensen het toch lastig om een goed inzicht te krijgen wat ze nu echt aan inkomen kunnen verwachten op het moment dat zij met pensioen gaan. En dat is wel belangrijk, bijvoorbeeld om te weten of u na pensionering de lasten van uw eigen woning nog kunt opbrengen of welke levensstijl u er op na kunt houden.


Wij willen u graag helpen om een goed inzicht te krijgen wat u aan inkomen in de toekomst kunt verwachten. Hoe eerder u over deze informatie beschikt, hoe meer opties u heeft om nu aanpassingen te doen waardoor u uw wensen voor later mogelijk kunt maken. Denkt u dat dit inzicht voor u en uw eventuele partner waardevol is? Neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag!


Are you sure how much pension income you will receive?


We often think that buying a house is the biggest financial expense people have in their lives. That is not true. Usually, the pension involves a (much) larger amount than with the purchase of a house. But in our daily life the pension subject does not get the attention it deserves.


Income from much of your life

Better health care, nutrition and living environment will increase the average life expectancy of people in the Netherlands. So we are getting older. And that means that for an increasingly longer period of time for our income we become dependent on income other than income from labor.


The basis of income after retirement is a benefit under the General Old Age Pensions Act (AOW). Every resident of the Netherlands is entitled to this. This benefit used to start when someone turned 65. The starting date of the AOW has been shifting for a few years on the basis of developments in life expectancy. As a result, the benefit over the years begins at an increasingly later moment in someone's life. For example, for people born after December 31, 1957, the age of entry into the AOW is already 67 years.


Insight into your income after retirement

Many people do not have a good idea of ​​the income they can count on when they retire. This is mainly because, in addition to the AOW benefit, many people are also entitled to a pension benefit that they have built up with their employer(s). Do you actually know what your income will be when you retire?


The government considers it important that everyone has a good insight into their future income. The website www.mijnpensioenoverzicht.nl has been developed to help you with this. You will find clear information about your own pension situation here. You should see when your AOW benefit starts, but also which pension you have built up with which employer. And when these pensions are paid out. You will also see what all these different benefits are expected to mean in your case on the retirement date and upon your death.


It is known that a high percentage of people who are relatively close to their retirement date visit this site. For example, a recent survey shows that as many as 71% of people age 56 or older have visited this site in the past year. Conversely, it can be seen that the older the retirement age, the fewer people visit the site. In the 20-35 age group, only 30% have visited this site in the past year.


The sooner the better!

You can make many choices when it comes to your pension. For example, about the desired level of the pension income. Or the age at which you want to start the pension. But also whether you want to keep the amount of the benefit the same over the years. Or would you prefer a higher benefit in the first years than in the years after? You can also make various choices about the financial security for a possible partner.


Shall we go over your pension situation together?

Despite the information on www.mijnpensioenoverzicht.nl, many people still find it difficult to gain a good insight into what they can really expect in income when they retire. And that is important, for example, to know whether you can still bear the costs of your own home after retirement.We would like to help you gain a good insight into what you can expect in the future. The sooner you have this information, the more options you have to make adjustments now so that you can make your wishes for later possible. Do you think this insight is valuable for you and your partner, if any? Then contact us. We like to help you!

13 keer bekeken
ecl_logo2017_fc_groot.png

Kamer van Koophandel 73761931

©2019 Your Financials

AFM vergunning 12046233