WAT MOET IK MET MIJN KLEINE PENSIOEN(EN)? English Below

Een vraag die steeds vaker voorkomt, omdat mensen meer dan in vroegere tijden van baan wisselen en minder jaren werken bij een werkgever. Gevolg is dat mensen veelal met meerdere kleine pensioenen komen te zitten.

Wat zijn dan kleine pensioenen? Dat zijn bij vroegere werkgevers opgebouwde pensioenen met een uitkering op pensioenleeftijd tussen € 2,00 en € 497,27 (2019) bruto per jaar.


Tot 1 januari 2019 werden dergelijke pensioenen door pensioenfondsen vaak afgekocht.

Afhankelijk van o.a. leeftijd en levensverwachting leverde dat bij een 50-jarige ongeveer 17 keer het bruto opgebouwde pensioenjaarbedrag op. Toch moeilijk om nee tegen te zeggen, je niet realiserende dat je op pensioendatum nog minimaal 20 jaar te gaan hebt, het opgebouwde nabestaandenpensioen tegelijkertijd ook wordt afgekocht en dan heb ik niet eens over indexatie gehad.

Als die afkoop wordt uitbetaald stijgt het jaarinkomen extra. Daardoor kunnen toeslagen vervallen. Dat moet je wel meenemen in de afweging of je akkoord gaat met die afkoop.


Maar vanaf begin 2019 is nieuwe wetgeving van toepassing waardoor oude kleine pensioenen (vanaf € 2,00 bruto per jaar) worden meegenomen naar het pensioenfonds van een nieuwe werkgever. Natuurlijk is dat aan voorwaarden verbonden, maar een telefoontje naar je nieuwe pensioenfonds, of even googelen kan je snel wijzer maken.

Ik vind dit een hele goede ontwikkeling in pensioenland.

Hiermee wordt voorkomen dat mensen voor hun pensioendatum kiezen voor het opmaken van hun pensioengeld, vaak ook nog tegen een hoger belastingtarief dan vanaf die pensioenleeftijd.

Genieten van het leven is natuurlijk erg belangrijk, maar dan wel graag met een schuin oog naar morgen.


What to do with my scattered small pensions?

A question that occurs more and more frequently, because people change jobs more than in earlier times and work fewer years with an employer. The result is that people often end up with several small pensions.

What are small pensions then? These are pensions accrued with former employers with benefits at retirement age between € 2.00 and € 497.27 (2019) gross per year.


Until 1 January 2019, such pensions were often surrendered by pension funds. Depending on, among other things, age and life expectancy, this yielded approximately 17 times the gross accrued annual pension amount for a 50-year-old. Still difficult to say no, not realizing that you still have at least 20 years to go on retirement date, the surviving dependents' pension is also bought off at the same time and I have not even talked about indexation.

If that surrender is paid out, the annual income increases extra. As a result, surcharges (toeslagen) can be canceled. You have to take that into account when considering whether you agree with that surrender.

But from the beginning of 2019 new legislation applies whereby old small pensions (from € 2.00 gross per year) are taken to the pension fund of a new employer. Of course, that is subject to conditions, but a phone call to your new pension fund, or googling can quickly make you wiser.

I think this is a very good development in the pension world.

This prevents people from opting out of their retirement money before their retirement date, often at a higher tax rate than from that retirement age.

Enjoying life is of course very important, but then with a slanted eye to tomorrow.


14 keer bekeken
ecl_logo2017_fc_groot.png

Kamer van Koophandel 73761931

©2019 Your Financials

AFM vergunning 12046233