Wat betekent het pensioenakkoord voor jou? ENGLISH BELOW

Als er een top 5 met “abstracte financiële begrippen” bestaat verwacht ik dat het pensioen voor de meeste Nederlanders op plaats 1 of 2 staat. Eigenlijk is dat geen verrassing al is het met afstand de grootste frustratie van ons financieel planners. Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat al meer dan 50 jaar en deze verworvenheid is de eerste 40 jaar waarschijnlijk met jaloerse blikken gevolgd in landen om ons heen en ver daarbuiten. Want de spaarpot voor onze oude dag heeft een in verhouding tot ons inwoneraantal bijna obscene omvang: meer dan €1.400 miljard ofwel ruim €82.000 voor iedereen die hier woont en dan is dat bovenop het Nederlandse staatspensioen, de AOW, en daar komt wat individueel gespaard is bovenop. Een prachtig vooruitzicht voor welvaart tijdens je oude dag. Voor deze en de vorige generatie is pensioen er altijd geweest. En de boodschap is steevast geweest: het is keurig geregeld dus maak je er niet druk om. En dat doen de meesten dus niet.

Het was te mooi om waar te zijn natuurlijk. Onder de belofte om een waardevast inkomen te geven als je 45 jaar hebt gewerkt voor je werkgever zolang je leeft zit een groot aantal veronderstellingen. Bij de eerste de beste economische tegenwind zuchtten de werkgevers dat de pensioenpremies niet konden worden opgebracht. Twee generaties geleden was je verwachting op je 21e dat je nooit meer bij een baas zou weggaan. De rekenrente onder de verplichtingen van pensioenfondsen was met 4% onder de bodem van het meest pessimistische rendementsscenario op financiële vaste waarden. En onze gemiddelde leeftijd stijgt, en snel ook.

Niemand zal gegniffeld hebben toen al geruime tijd geleden duidelijk werd dat niet houdbaar bleef wat was bedacht. Met een mengsel van bewondering en onbegrip zag het buitenland dat het op het gebied van spaarzaamheid nogal eigengereide Nederlandse volk het pensioensysteem met alle macht in het gareel probeerde te houden. Zo’n verworvenheid mag wat kosten; zelf deden ze het anders. Hoe minder er geregeld is of vastligt, hoe makkelijker het is om aan te passen.

Na vele jaren luisteren is er dan een kentering gaande. Met het Pensioenakkoord is eindelijk erkend dat de veronderstellingen niet meer kloppen en dat we moeten uitgaan van een systeem dat meer individualismetoestaat (je kunt ook na 30 jaar fulltime misschien wel 30 jaar parttime volhouden), meer flexibiliteit toestaat (niet alles bewaren voor gelijkmatige uitkeringen tot overlijden maar een deel cash om zelf te besteden of om aan je kinderen te schenken), minder belerend naar financiële verantwoordelijkheid van deelnemers kijkt (de complexiteit en rigiditeit van pensioenen maken ook dat het niet uitnodigt het te integreren in financiële oplossingen van vandaag, je hypotheek bijvoorbeeld) en dat goed financieel advies toegankelijk te maken is (meerdere werkgevers beginnen daar al mee).

Wat het Pensioenakkoord voor jou betekent weet ik nog niet. Ons bedrijf volgt het onderwerp door middel van studie en discussie bij werkgevers, verzekeraars, pensioenmaatschappijen en vooral ook onze klanten. Er komt hopelijk binnen twee jaar duidelijkheid over de “knoppen” en de “gebruiksaanwijzing” van het nieuwe stelsel. Wij staan vooraan met oplossingen voor werkgevers en werknemers die van Employee Benefits het beste willen maken. Dus je hoort vaker meer van ons over dit onderwerp. Je moet wel blijven opletten!


What does the “pension accord” mean to you?


If there is a top 5 with "abstract financial concepts", I expect that for most Dutch people the pension will be in the top 2. Actually, that is no surprise, although it is by far the biggest frustration of us financial planners. The Dutch pension system has been around for more than 50 years and this achievement has probably been followed with jealous eyes in countries around us and far beyond for the first 40 years. Because the piggy bank for our old age has an almost obscene size in relation to our population: more than € 1,400 billion or more than € 82,000 for everyone who lives here and then that is on top of the Dutch state pension, the AOW, and any individual additional saving/investment. A wonderful prospect for prosperity during your senior life. There has always been a pension for the current and the preceding generation. And the message has always been: it is neatly arranged, so don't worry about it. And so most don't.

It was too good to be true of course. There are a large number of assumptions under the promise to provide a stable income if you have worked for your employer for 45 years as long as you live. At the first economic headwind, employers sighed that pension contributions could not be paid. Two generations ago, when you were 21, your expectation was that you would never leave a boss again. The 4% actuarial interest rate of the obligations of pension funds was below the bottom of the most pessimistic return scenario. And our average age is rising, and fast too.

Nobody will have sniggered when it became clear some time ago that what had been conceived was not sustainable. With a mixture of admiration and incomprehension, abroad saw that the Dutch people (in the field of economy rather self-willed) try to keep the pension system under control with all their might. Such an asset may cost a little; they themselves did it differently. The less settled or fixed, the easier it is to adjust.

After many years of listening, a change is taking place. With the Pension Accord it has finally been acknowledged that the assumptions are no longer correct and that we must assume a system that allows more individualism (you can also hold on to 30 years full-time and maybe 30 years part-time), allows more flexibility(not saving everything for annuities until death, use part of the cash to spend yourself or to donate to your children), looks less patronizing at participants' financial responsibility (the complexity and rigidity of pensions also makes it not inviting to integrate it into today's financial solutions e.g. your mortgage) and that good financial advice can be made available (several employers are already starting).

I do not yet know what the Pension Accord means for you. Our company follows the subject through study and discussion with employers, insurers, pension companies and especially our customers. Hopefully there will be clarity within two years about the "buttons" and the "operating instructions" of the new system. We are at the forefront of solutions for employers and employees who want to make Employee Benefits the best. So, you will hear more from us about this subject more often. You have to keep watching this space!

6 keer bekeken
ecl_logo2017_fc_groot.png

Kamer van Koophandel 73761931

©2019 Your Financials

AFM vergunning 12046233