Voorbereid op 50% minder inkomen na pensioen, scheiding of overlijden van partner? English below

De band De Dijk bracht 25 jaar geleden het lied “Als ze er niet is” uit. Het is een lied dat voor mij iets fundamenteels aan het begrip “relatie” toevoegde, namelijk gemis. Gemis heeft vele gedaanten zo leerde ik later. Ik wil het even hebben over financieel gemis. Financieel gemis kun je soms zien aankomen, soms overkomt het je. Vreemd genoeg overvalt de mate van gemis de meesten.

Planbaar gemis

Tijdens je werkzame bestaan bouw je in Nederland naast je huidige inkomen ook inkomen voor later op. Het deel dat via de algemene middelen gespaard wordt noemen we AOW en verreweg de meesten hebben ook pensioenrechten. Sommigen hebben ook vermogen gespaard buiten die eerste twee. Als wij financieel planners onze klanten met een zogenaamd “lang leven-scenario” confronteren (ze leven lang, gezond en gelukkig) schrikken zij zich vaak een hoedje als het verschil in het inkomen wordt getoond vóór en ná AOW-datum. Het NIBUD becijferde dat de AOW meestal minder dan 70% van de uitgaven dekt en dus dat aanvulling van inkomen noodzakelijk is tenzij je de broekriem flink kunt en wilt aanhalen. Dus pensioen of andere vormen van gespaard/belegd inkomen voor later moet.

We hebben wat gegevens bij het CBS opgehaald met betrekking tot inkomsten per leeftijdsklasse en daar onderstaande grafiek bij gemaakt. Kijk even voor je doorleest alsjeblieft (http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83931NED/table?dl=189D0).

Er zijn geen recentere cijfers in deze reeks gepubliceerd. Het aantal werkenden eind 2017 was 13,4 miljoen. Sommigen zullen op het plaatje willen afdingen dat het om zowel full-time als parttime gaat, dat zij meer dan modaal verdienen maar het gaat mij hier om de verhoudingen. Duidelijk is het grote gat dat na de carrièrepiek (45-55) ontstaat. Van de drie bovenste lijnen gaan we met 65 jaar eerst 34% omlaag en 10 jaar later leveren we nog eens 19% in. In veel publicaties is al uitgemeten dat het gat groter gaat worden. Gedeeltelijk kun je hierop anticiperen door je leefstijl aan te passen. Maar als jij en/of je partner meer zorgkosten moet dragen ligt dat toch anders.

Onverwacht gemis

Uit dezelfde CBS-gegevens kun je ook laten zien hoe het inkomen na overlijden of scheiden van je partner zich verhoudt tot wanneer je samen een inkomen hebt. Ook al geef je minder uit als er één persoon minder in het gezin is, deze verschillen (-55% bij scheiding, -63% bij overlijden) vang je niet zomaar op.Dus moeten velen die het overkomt naast de mentale gevolgen ook een rigoureuze verandering van leefstijl ondergaan. Het zijn de moeilijkste gespreksonderwerpen als ik een financieel plan voor een klant maak, maar wat mij betreft de meest waardevolle.

Goed voornemen

De relatie met je financieel planner kan je helpen planbaar financieel gemis in kaart te brengen zodat je maatregelen ter verzachting van dat gemis kunt nemen. Daarnaast zijn vaak oplossingen beschikbaar om onverwacht financieel gemis (bijvoorbeeld met verzekeringen) draaglijker te maken. Denk er op tijd over na, en neem vooral je eigen stuur in handen.Prepared for 50% less income after retirement, divorce or death of partner?


The Dutch band De Dijk released the song "When she's not here" 25 years ago. The song added something fundamental to the concept of "relationship"for me, namely loss. Loss has many forms, I learned later. I would like to discuss financial loss. Sometimes you can see financial loss coming, sometimes it happens to you. Strangely enough, the degree of lack surprises most.


Planable loss

During your work life you build up income for later in addition to your current income. We call the part saved through taxation and social premiums AOW and the vast majority of workers also have pension rights. Some have also saved money in addition to the first two. If we financial planners confront our clients with a so-called "long-life scenario" (they live long, healthy and happy), they often get scared when the income difference is shown before and after the state retirement date. The Dutch budgeting advice institute NIBUD calculated that AOW usually covers less than 70% of the expenses, so that supplementing income is necessary unless you can and want to tighten the belt. So pension or other forms of saved / invested income for later is a must.


We have collected some data from Statistics Netherlands with regard to income per age class. No more recent figures have been published in this series. The number of working people at the end of 2017 was 13.4 million. Some may want to argue that this overview is about both full-time and part-time workers, that they earn more than this average amount, but I would like to discuss the relative differences rather than the absolute numbers. The big gap that shows after the career peak (45-55) is clear. Of the three top lines we will first go down 34% at 65 and 10 years later we will hand in another 19%. In many publications it has already been determined that this gap will widen. You can partially anticipate this by adjusting your lifestyle. But if you and / or your partner have to bear more healthcare costs, this may prove difficult.


Unexpected loss

From the same CBS data we can also derive how the income after death or divorce of your partner relates to when you have an income together. Even if you spend less because there is one person less in the family, these differences (-55% in the case of divorce, -63% in the event of death) are not easily absorbed. So many of those who are affected must, in addition to the mental consequences, also undergo a rigorous lifestyle change. They are the most difficult topics for discussion when I make a financial plan for a client, but in my opinion the most valuable.


Good intentions

The relationship with your financial planner can help you chart a planned financial loss so that you can take measures to alleviate that loss. In addition, solutions are often available to make unexpected financial loss (for example by insurance) more bearable. Think about it timely, and especially take control of your own steering wheel.


12 keer bekeken
ecl_logo2017_fc_groot.png

Kamer van Koophandel 73761931

©2019 Your Financials

AFM vergunning 12046233