U, Your Financials en COVID-19 ENGLISH BELOW

Wat een toestand. Een virus van pandemische proporties dat ongekend fors ingrijpt op ons bestaan (vergelijkingen met de pest en influenza eeuwen geleden worden gemaakt) en dus op onze maatschappij. Uit angst, onbekendheid, onzekerheid en leed komen echter ook mooie dingen voort. Nabuurschap, praktische hulp zonder meteen een rekening te sturen, aandacht, hulp en vastbeslotenheid om hier ook weer sterker uit te komen. Dat compenseert voor ons ook onbegrijpelijk gedrag om te hamsteren, 70 kilometer doorrijden voor cafébezoek en ander minder fraais van de menselijke natuur.


U heeft al veel berichten gekregen dat onrust heerst, dat zich leed voltrekt op medisch en sociaal vlak en dat de economie gaandeweg tot stilstand komt. We denken toch dat het belangrijk is dat u van ons hoort wat u van ons kunt verwachten en hoe wij tegen de situatie aankijken.


Wij hebben financieel advies verstrekt en zijn vaak verder gegaan door specifieke financiële producten te adviseren en bemiddelen zoals hypotheek, verzekering of belegging. Dat hebben we gedaan op een moment dat niet te voorzien was wat nu gebeurt.


Om te beginnen gaan we geen doorwrochte analyse geven van wat er allemaal van invloed is op het herstel van de reële economie en daarmee op de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Dat laatste bepaalt hoe houdbaar uw plan is en hoe het u geadviseerde product daardoor beïnvloed wordt. We doen dat niet omdat we dat nu niet kunnen. En we kunnen het niet omdat er nog heel veel in beweging is. In alle richtingen trouwens, en dus is duiding onmogelijk. Het ziet er naar uit dat het nog tijd gaat kosten voordat een echte richting gevonden wordt.


Wij werken samen met betrouwbare business partners voor financiële producten. Wij hebben hen met zorg gekozen. Ze snappen hun vak, komen afspraken na (ook nu!), proberen zo snel als ze kunnen de beste oplossingen te brengen voor een uitdaging die we met hen bespreken en communiceren veel op dit moment. Volgens ons is dat voor u de beste keuze is geweest.


Als u vragen heeft over uw plan, uw hypotheek, uw verzekering, uw belegging of iets anders mag u ons natuurlijk bellen of een email sturen. Dat pakken we zo snel we kunnen op.


We zijn, net als anderen, voorzichtig met bezoeken. Waar we kunnen maken we gebruik van moderne techniek zodat we meer kunnen brengen dan alleen een bemoedigend, begrijpend of ander geluid aan de telefoon. Als onze telefoon of uw andere bericht niet onmiddellijk wordt beantwoord: graag wat geduld, we reageren zo snel we kunnen.


Het zijn bijzondere tijden voor iedereen. We spreken de wens uit dat de gezondheid van u en van uw dierbaren niet in gevaar is of komt. Wij zijn er voor u om uw financieel plan zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw doelen, nu en in de toekomst.


You, Your Financials and Corona/COVID-19


What a state. A virus of pandemic proportions that is unprecedentedly strong in our existence (comparisons with plague and influenza centuries ago are made) and thus on our society. However, beautiful things also come from fear, ignorance, uncertainty and suffering. Citizenship, practical help without immediately sending an invoice, attention, help and determination to get out of this stronger again. That also compensates for behaviour we do not understand to hoard, drive 70 kilometres to visit a bar and other less beautiful parts of human nature.


You have already received many reports that there is unrest, that suffering is taking place on a medical and social level and that the economy is gradually coming to a standstill. We think it is important that you hear from us what you can expect from us and how we view the situation.


We have provided financial advice and have in many cases have gone further by advising and mediating specific financial products such as mortgage, insurance or investment. We did so at a time when it was not foreseeable what is happening now.


First of all, we are not going to give a thorough analysis of what is affecting the recovery of the real economy and thus developments in the money and capital markets. The latter determines how sustainable your plan is and how it affects your recommended product. We don't do that because we can't do that now. And we can't because there's still a lot of movement. In all directions, by the way, and so identifying a meaning is impossible. Looks like it's going to take time before a real direction is found.


We work together with reliable business partners for financial products. We chose them with care. They understand their craft, are keeping promises (even now!), trying to bring the best solutions to a challenge we discuss with them and communicate a lot right now. We think it was the best choice for you.


If you have questions about your plan, your mortgage, your insurance, your investment or anything else you can of course call us or send us an email. We'll pick that up as soon as we can.


We, like others, are careful with visits. Where we can we use modern technology so that we can bring more than just an encouraging, understanding or other sound on the phone. If our phone or your other message is not answered immediately: please be a little patient, we will respond as soon as we can.


These are special times for everyone. We wish that the health of you and your loved ones is not or is not at risk. We are here for you to make your financial plan as good as possible to align with your goals, now and in the future.

29 keer bekeken
ecl_logo2017_fc_groot.png

Kamer van Koophandel 73761931

©2019 Your Financials

AFM vergunning 12046233