Renteherziening naar voren halen? ENGLISH BELOW

Laatst vroeg iemand mij of het handig en verstandig is om zijn renteherzieningsmoment met 7 jaar te vervroegen. Uiteraard met de aanvullende vraag wat in dat geval de te betalen boete “netto” ging kosten.

Cliënt wist dat hij vergeleken met de huidige hypotheekrentes met een hypotheekrente van 4,5% jaarlijks aan de hoge kant zat en dat in de komende jaren de maximale belastingaftrek van nu nog 46% in stapjes wordt afgebouwd naar 37,05%.

Over de duim kan je dan als hypotheekadviseur al direct zeggen dat het betalen van de boete en kiezen voor een lage hypotheekrente na belasting geld gaat opleveren, immers de boete is tegen 46% aftrekbaar en als je de hoge hypotheekrente laat doorlopen wordt daarop de aftrek aanzienlijk lager, dus dan minder belastingvoordeel.

Maar cliënt wilde een preciezer antwoord op de vraag wat de boete hem na belasting zou kosten. Mijn financiële planning software bracht uitkomst. Ik vergeleek het scenario zonder boete met het scenario na betaling van boete en het verschil in de inkomstenbelasting kon ik van de boete aftrekken. Direct was helder wat de boete na aftrek van belasting ging kosten.

Daarna kon cliënt handelen en de bank bellen om de rente te herzien in dit geval voor 2,45% en 20 jaar vast. Daarmee was gelijk zeker gesteld dat over 7 jaar geen risico wordt gelopen om tegen een hogere hypotheekrente aan te lopen.

Zo heb je als financieel adviseur al gauw een beetje voldoening in je vak.


Bring your next interest rate adjustment forward?


Recently, someone asked me if it is useful and sensible to bring an interest rate review forward by 7 years. Of course with the additional question what in that case the prepayment penalty to be paid would be “net”.

The client knew that, compared to the current mortgage interest rates, he was on the high side with an annual mortgage interest rate of 4.5% and that in the coming years the maximum tax deduction of now 46% will be gradually reduced to 37.05%.


Roughly speaking, as a mortgage advisor, you can immediately say that paying the penalty and choosing a low mortgage interest after tax will yield positively. After all, the penalty is deductible at 46% and if the high mortgage interest continues, the loss of interest deduction becomes significant.

However, the client wanted a more precise answer to the question of what the penalty would cost him after taxes.

My financial planning software gave the answer.

I compared the scenario without a penalty with the scenario after payment of a penalty and I could deduct the difference in income tax from the penalty. It was immediately clear what the penalty after deduction of tax would cost.


After that, the client could act and call the bank to revise the interest in this case for 2.45% and 20 years fixed. This immediately ensured that there would be no risk in 7 years of running into higher mortgage interest rates.


This way, as a financial advisor, you have some satisfaction in your profession.

10 keer bekeken
ecl_logo2017_fc_groot.png

Kamer van Koophandel 73761931

©2019 Your Financials

AFM vergunning 12046233