Pensioencommunicatie werkt! ENGLISH BELOW

Naast onze andere activiteiten als financieel planner, hypotheekadviseur en vermogensadviseur worden we met regelmaat betrokken bij werkgevers die van pensioensysteem veranderen. Onze rol is dan in eerste instantie dat we uitleg geven. Soms komt daar nog individueel pensioenadvies achteraan.

Momenteel zitten we al een maand in twee trajecten. Niet te vergelijken qua bedrijfstak: een financiële instelling en een agri-bedrijf. Maar de overstap is hetzelfde. Veel Nederlandse pensioenen zijn gebaseerd op de gedachte dat een inkomenstoezegging wordt gedaan (dat wordt nu een Defined Benefit of DB-pensioen genoemd). Tientallen jaren geleden een prachtig bedacht fenomeen maar dat de rente negatief kon worden zat niet in het business model dat toen is bedacht. Dus het DB-pensioen is niet meer te betalen door werkgevers. Toen is bedacht dat er een premie-toezegging door de werkgever kan worden gedaan (dat is een Defined Contribution of DC-pensioen). Het pensioenfonds/de pensioenverzekeraar belooft geen inkomen maar helpt jouw premies van de werkgever (en misschien spaar je wel extra binnen zo’n regeling) goed te beleggen op basis van een risicoprofiel dat je uitzoekt (vaak is dat defensief, neutraal of offensief).

De werkgevers waar we nu komen hebben veel moeite gestoken in communicatie; intranet, brochure op huisadres, bedrijfsvideo, etc. Onze uitleg is de voorbereiding op een keuze. Ongelofelijk wat je dan tegenkomt aan opvattingen die, met alle respect, voornamelijk ontstaan bij de koffieautomaat. Daar lopen frustraties over dat er vroeger (!) een premievrij pensioen was vanaf 65 jaar met een mooie VUT-regeling, onduidelijkheden over hoe een DC-pensioen “werkt”, en bezorgdheid over “dat je nu zelf risico” draagt door elkaar. Zet 4 mensen bij elkaar en als je geluk hebt lijken twee van de analyses op elkaar. Dus onze eerste taak is het ontzenuwen van verwarring, onjuistheden en het duiden van begrippen en verwachtingen.

Het mooie is nu dat met een goede voorbereiding, structuur en tools zo’n gesprek van een uur mensen positief verrast hoe risico weliswaar negatief kan uitpakken maar dat het tegenovergestelde waarschijnlijker is door die groeiende stortingen van je werkgever in een DC-pensioen. En dat als je risico ontleedt in draagkracht en attitude, mensen die heel huiverig aan het gesprek beginnen er soms achter komen dat risico ook kansen geeft. Natuurlijk hebben we gevraagd of ze de vragen wel hebben beantwoordt alsof de partner naast hen zit; soms moesten we overnieuw beginnen!

We krijgen aan het eind van elk gesprek een warme hand, een dankbare blik en de belofte dat ze hun keuze voor het risicoprofiel bewust gaan maken. Onze bezoekers zeggen er ook bij dat het ze alles is meegevallen. Hier doen we het voor. We hebben een machtig vak.


Communicating pension changes: very rewarding!


In addition to our other activities as financial planner, mortgage adviser and asset adviser, we are regularly involved with employers who change pension systems. Our role is in the first instance that we provide explanations. Individual pension advice is sometimes added to this.

We are currently in two stages for a month. Not comparable in terms of industry: a financial institution and an agri-business. But the switch is the same. Many Dutch pensions are based on the idea that an income commitment is made (this is now called a Defined Benefit or DB pension). Dozens of years ago a beautifully conceived phenomenon, but that the interest rate could become negative was not part of that business model. So the DB pension can no longer be afforded by employers. It was then considered that a premium commitment can be made by the employer (that is a Defined Contribution or DC pension). The pension fund / pension insurer does not promise income but helps you to invest your premiums from the employer (and perhaps you save extra within such a scheme) on the basis of a risk profile that you seek out (this is often defensive, neutral or offensive).

The employers we now visit have put a lot of effort into communication; intranet, brochure at home address, company video, etc. Our explanation is the preparation for a choice. It is unbelievable what we encounter. Views that, with all due respect, mainly originate at the coffee machine. A mix from (a) frustrations about that there used to be (!) a non-contributory pension from the age of 65 with a nice early retirement scheme, (b) uncertainties about how a DC pension "works", and (c) concerns about "that you now bear your own risk". Put 4 people together and if you're lucky, two of the opinions look alike. So our first task is to refute confusion, inaccuracies and to interpret concepts and expectations.

The good thing now is that with a good preparation, structure and tools, such one-hour conversation positively surprises people that risk may sometimes give negative results, but the opposite is more likely due to your employer's growing payments in a DC pension. And that if you analyze risk in terms of capacity and attitude, people who start the conversation very cautiously find out that risk also provides opportunities. Of course we asked whether they answered the questions as if their partner was sitting next to them; sometimes we had to start over!

At the end of every conversation we get a warm hand, a grateful look and the promise that they will make their choice for the risk profile consciously. Our visitors also say that everything has been better than expected. This is why we do what we do. We have a super profession.

14 keer bekeken
ecl_logo2017_fc_groot.png

Kamer van Koophandel 73761931

©2019 Your Financials

AFM vergunning 12046233