Is pensioen voor jou een nat stuk zeep? English below

Voor veel mensen is pensioen net als het oprapen van een stuk zeep onder de douche, het is moeilijk (be)grijpbaar.

Het begint al bij de verwarring tussen de AOW-datum en pensioendatum. Alhoewel de twee data gemeen hebben te liggen aan het eind van iemands werkzame periode kunnen er toch jaren tussen de ingangsdata zitten.

AOW is een zaak van de overheid en pensioen is een individuele zaak afhankelijk van de omstandigheden van de persoon in kwestie.

Pensioen zie ik als een spaarvarken, die je gedurende je werkzame leven vult en je op pensioendatum mag stuk slaan.

Daarna mag je gedurende de rest van je leven telkens een stukje van de opbrengst “opmaken”.

Als de kans groot is dat je heel oud wordt, dan moet je het met het jaarlijks opmaken een beetje rustig aan doen, immers anders heb je op oudere leeftijd geen geld meer over om op te maken.

Vooral pensioenfondsen worstelen naast de lage kapitaalmarktrente met het steeds ouder worden probleem. Ze hebben namelijk tijdens de opbouwperiode vaste levenslange pensioenuitkeringen toegezegd aan deelnemers. Daarbij gingen zij uit van minder lange uitkeringen als gevolg van een kortere levensverwachting van de deelnemers.

Dit levert een soort negatieve prijs op in de loterij, omdat die fondsen nu meer in kas moeten hebben om de toekomstige langer durende uitkeringen te kunnen doen.

In een aantal gevallen gaat dat dus kortingen op de toegezegde pensioenuitkeringen veroorzaken.

Pensioen is veel te belangrijk om er te weinig van te weten. Daarom dit artikel en de navolgende serie pensioenartikelen.

Hopelijk wordt daarmee dit onderwerp dan ook minder glibberig.


Is your pension a piece of wet soap to you?

For many people, retirement is like picking up a piece of soap in the shower: hard to get!

It starts with the confusion between the state pension date (AOW-datum) and the retirement date. Although the two dates ideally are the same at the end of someone's working life, there may still be years between the entry dates.

State pension is a government matter and pension is an individual matter depending on the circumstances of the person in question.

I see pension as a piggy bank, which you fill during your working life and you can smash it on retirement date.

After that, during the rest of your life you can always spend the proceeds piece by piece.

If there is a good chance that you will get very old, you have to take it a little slow with the annual consumption, otherwise you won't have any money left to spend during your retirement.

In addition to low capital market interest rates, pension funds are struggling with the aging problem. They have committed fixed lifetime pension benefits to participants during the build-up period. They assumed a shorter life expectancy of the participants.

This results in a kind of negative price in the lottery, because these funds now need to have more cash in order to be able to make future longer-term benefits.

In a number of cases, this will therefore cause discounts on the defined pension benefits.

Retirement is far too important to know too little about it. Therefore, this article and the following series of pension items.

Hopefully this will make this subject less slippery.

12 keer bekeken
ecl_logo2017_fc_groot.png

Kamer van Koophandel 73761931

©2019 Your Financials

AFM vergunning 12046233