Instappen op de beurs: doe ik het of doe ik het niet? ENGLISH BELOW

Veel van onze klanten zijn in staat elke maand/elk kwartaal geld over te houden. Of er komt een schenking van de ouders, of er is een erfenis. Hoe dan ook: met een spaarrekening die niets meer oplevert wordt je gedwongen te beslissen of je ook de kosten van de bankrekening voor lief neemt of dat je toch risico accepteert dat je (een deel van) je bezittingen minder kan worden om enig rendement te kunnen maken. De belastingdienst heeft bovendien aanpassing van haar spelregels aangekondigd die in 2021 ingaan. De keuze wordt er voor velen niet makkelijker op.

Niet om meteen te ontmoedigen maar als je gaat beleggen is dat ook niet gratis. En, zoals mijn vader al zei, “alle waar is naar zijn geld”. Ik bedoel daarmee aan te geven dat als een vermogensbeheerder harder moet werken om je beleggingsrisico zoveel mogelijk bij je doelstelling te houden zijn de kosten om dat te doen hoger dan wanneer je de AEX-index volgt. Dus kosten zijn een goed selectiecriterium. Kosten zijn te groeperen in kosten voor vermogensbeheer (o.a. toezicht gerelateerde kosten; de wet en regelgeving op dit gebied is tegenwoordig niet kinderachtig en verschilt per land), advieskosten (als je alles zelf denkt te kunnen doen is dat bescheiden; wil je regelmatig of om het jaar begrijpen wat er gebeurt met je belegging?), als je een offensief risicoprofiel hanteert (je neemt flink meer risico dan wanneer je een defensief profiel hebt) moet er vaak in de portefeuille worden bijgesteld om je rendementsperspectief “opnieuw te balanceren” en zijn de transactiekosten hoger. Wij brengen voor ons klanten ALLE kosten (van de manager EN van de fondsen waar je in belegt) in beeld zodat we ook zien of de rendementsverwachting van de aanbieder ook echt interessant is of dat je inderdaad beter voor die indexbelegging kunt gaan. En kun je er uit of is het Hotel California (“You can check out any time you want but you can never leave”; Eagles)?

Beleggen moet je eigenlijk niet doen als je horizon korter dan 12 jaar is. Dat heeft te maken met de hersteltijd als er een daling is. Dus doe het niet als je over twee jaar een flinke uitgave gepland hebt waar dit geld essentieel voor is.

Dan komt de belangrijke vraag met welk risico je wilt beleggen. Zonder risico geen rendement. Er wordt met een vragenlijst een inschatting gemaakt van je risicocapaciteit (kun je een tegenvaller opvangen of ben je afhankelijk van het verwachte rendement en van je belegde vermogen?) en je risicobeleving (kun je nog slapen als je na een virusuitbraak koersen ziet vallen, wordt je heel hebberig als je 10 weken beleggingswinst hebt gehad?). Als het goed is sluit de conclusie aan bij je onderbuikgevoel. Dit is het interessantste deel voor ons adviseurs. Hier zitten echt verrassingen in. Mensen die dachten dat ze defensief moesten zijn en andersom. Heerlijk om er in die gesprekken achter te komen wat echt belangrijk is.

Een tenslotte het product; waar stap je in. Er zijn tegenwoordig heel interessante, goed te begrijpen beleggingsstrategieën die worden uitgevoerd door ervaren clubs. Wij werken graag samen met beheerders die wat te verliezen hebben als het verkeerd gaat. Niet alleen reputatie maar ze moeten ook mee-beleggen. Als jij pijn hebt, hebben ze het ook. En werken ze harder om het terug te verdienen. Dit verhaal wordt nog langer als ik dieper op de producten inga. Voor jou is belangrijk te weten dat er een product is voor elke strategie. Simpele regel: als het niet te begrijpen is past het waarschijnlijk niet bij je.

Om antwoord te geven op de vraag: dat hangt van jouw situatie af. Er zijn goede beleggingsoplossingen beschikbaar voor elke omstandigheid, elk doel. Maar het is maatwerk.

Twee weken geleden besloten twee goede klanten in te stappen. Alle stappen zorgvuldig gezet, een heel flink bedrag overgemaakt naar de vermogensbeheerder en dan het bericht dat het Corona-virus ook de beurzen had geïnfecteerd. Ga je toch denken: nee! De vermogensbeheerder zag de volatiliteit omhoog schieten en besloot te wachten. Dat hebben ze me pas de volgende dag verteld. Dan moet ik toch glimlachen.


Investing in the stock market now: will I or won't I


Many of our customers are able to accumulate money every month / quarter. Or there is a gift from the parents, or there is an inheritance. Anyway: with a savings account that no longer yields you are forced to decide whether you also accept the costs of the bank account or whether you nevertheless accept the risk that (a part of) your assets may become less so that you can achieve some return. The Dutch tax authorities have also announced changes to their rules that will take effect in 2021. The choice is not made easier for many.

Not to discourage immediately, but if you are going to invest, that is not free. And, as my father said, "you have to pay for quality". I mean that if an asset manager has to work harder to keep your investment risk as close as possible to your objective, the costs of doing that are higher than if you follow the AEX index. So costs are a good selection criterion. Costs can be grouped into asset management costs (including supervision-related costs; the laws and regulations in this area are not childish nowadays and differ per country), consultancy costs (if you think you can do everything yourself, this is modest; do you want to more regularly than once a year understand what happens with your investment?), if you use an offensive risk profile (you take considerably more risk than if you have a defensive profile), the portfolio often needs to be adjusted to "re-balance" your return perspective hence transaction costs are higher. We bring ALL costs (from the manager AND of the funds in which you invest) into view for clients, so that we also see whether the return expectation of the provider is really interesting or whether it is better to go for that index investment. And can you get out or is it Hotel California ("You can check out any time you want but you can never leave"; Eagles)?

You should not actually invest if your horizon is less than 12 years old. That has to do with the recovery time if there is a decrease. So do not do it if you have planned a substantial release in two years for which this money is essential.

Then the important question comes with which risk you want to invest. No return without risk. A questionnaire is used to estimate your risk capacity (can you absorb a setback or are you dependent on the expected return and capital invested?) and your risk perception (can you still sleep if you see rates fall after a virus outbreak? Do you become very greedy if you have had an investment gain of 10 weeks?). If all goes well, the conclusion is in line with your gut feeling. This is the most interesting part for us consultants. There are really surprises here. People who thought they should be defensive and vice versa. It is wonderful to find out in these conversations what is really important.

Finally, the product; where do you get into? There are very interesting, understandable investment strategies nowadays that are implemented by experienced clubs. We like to work with managers who have something to lose if things go wrong. Not only reputation but they also have to invest. If you are in pain, they have it too. And they work harder to earn it back. This story becomes even longer as I elaborate on the products. It is important for you to know that there is a product for every strategy. Simple rule: if it is not understandable, it probably does not suit you.

To answer the question: that depends on your situation. Good investment solutions are available for every circumstance, every purpose. But it is custom work.

Two good customers decided to join two weeks ago. All steps taken carefully, a substantial amount transferred to the investment manager and then the message that the Corona virus had also infected the stock markets. You then think: no! The asset manager saw the volatility rise and decided to wait. They only told me that the next day. That brought a smile to my face.

4 keer bekeken
ecl_logo2017_fc_groot.png

Kamer van Koophandel 73761931

©2019 Your Financials

AFM vergunning 12046233