Heb je ook een "Gouden Handdruk"- rekening? ENGLISH BELOW

Het komt nogal eens voor dat werknemers worden ontslagen en een som geld van hun werkgever meekrijgen.

Tot 31 december 2014 was het mogelijk om met die som geld een aanspraak te kopen op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon; de belastingdruk over de afkoopsom werd zo uitgesteld en uitgesmeerd over meerdere jaren.

Veelal gebeurde dit in de vorm van het openen van een gouden handdruk rekening waarop de werkgever het gouden handdruk bedrag stortte. Het voordeel daarbij was dat de bruto ontslagvergoeding op de rekening kon worden gestort zonder belastingafdracht. Pas later, uiterlijk in het jaar waarin men de AOW-leeftijd bereikt, moeten uitkeringen uit de gouden handdruk rekening plaatsvinden waarover dan belasting verschuldigd is. Aangezien de belastingdruk vanaf AOW-leeftijd lager is dan voor die tijd ontstaat een belastingvoordeel. Zie hier waarom de gouden handdruk rekeningen t/m 2014 zo populair waren en waarom de overheid daar graag vanaf wilde. Gelukkig is toen wel geregeld dat alle gouden handdruk rekeningen, gouden handdruk verzekeringen en stamrecht BV’s door de Belastingdienst werden gerespecteerd.

Als financieel planner en intermediair voor financiële producten heb ik in het verleden veel werknemers financieel inzicht gegeven bij hun ontslag en daarbij heb ik vele gouden handdruk rekeningen bemiddeld.

Daar waren relatief veel werknemers onder die de 50 jaar ruim waren gepasseerd en thans richting hun AOW koersen. Voor hen is het zaak om te bepalen over hoeveel tijd de “zak met geld” moet leeglopen. Zoals eerder gesteld, dat moet aanvangen in het jaar dat de betreffende persoon de AOW-leeftijd bereikt. Grofweg varieert de uitkeringsperiode bij gouden handdruk bankspaarproducten tussen 1 jaar en 30 jaar.

Even op een achternamiddag een uitkeringsperiode bepalen is niet voor iedereen weggelegd. Zulke uitkeringen moeten passen in iemands inkomsten- en uitgavenpatroon op de korte en lange termijn. Hoe langer de uitkeringsperiode hoe lager de gouden handdrukuitkeringen, maar daarmee wellicht ook de belastingdruk. Bij een korte uitkeringsperiode geldt het omgekeerde.

Een goede financieel planner is in dit soort zaken thuis en kan iemand behoeden voor onomkeerbare fouten die men bij dit vraagstuk gemakkelijk kan maken.


Do you have a "Golden Parachute" account too?

Often when employees are lose their job they receive a sum of money from their employer. In the Netherlands, until 31 December 2014 it was possible to use that sum to buy a claim on periodic benefits to replace lost income; the tax burden on the lump sum payment was thus postponed and spread out over several years.

Often this happened in the form of opening a so-called "golden handshake account" to which the employer deposited the severance payment. The advantage was that income tax was not due on the deposit moment but when the money is taken out, latest in the year in which the state pension age is reached.

Since the tax rate from the state pension age is lower than before that time, a tax benefit is created. This is why these accounts were so popular up to 2014 and why the government wanted to get rid of them. Fortunately at that time it was arranged that all existing similar instruments (i.e. golden handshake accounts and policies as well as "stamrecht BV's") were respected by the tax authorities.

As a financial planner and intermediary for financial products, I have given many employees financial insight into their dismissal in the past and I have mediated many golden handshake account. This included a relatively large number of employees well over 50 years and are now heading towards their state pension. For them it is important to determine how much time the "bag of money" has to drain. As stated earlier, it must start in the year one reaches the state pension age. Roughly speaking, the use period for funds in golden handshake accounts varies between 1 and 30 years.

Determining a use period on a late afternoon requires skill. Such benefits must fit in with a person's income and expenditure pattern in the short and long term.The longer the benefit period, the lower annual proceeds, but perhaps also the tax burden. The reverse applies too.

A good financial planner is familiar in this subject and can prevent easy to make irreversible mistakes.

28 keer bekeken
ecl_logo2017_fc_groot.png

Kamer van Koophandel 73761931

©2019 Your Financials

AFM vergunning 12046233