Ga ik vanaf pensioendatum het hoofd nog boven water houden? ENGLISH BELOW

Uit het onderzoek “Geldzaken in de praktijk” van het NIBUD blijkt dat van de 55- tot 65-jarigen zo’n 23 procent niet weet of ze na pensionering nog het hoofd boven water kunnen houden. Dat begrijp ik ook wel. De tijd van lifetime employment is voorbij. Menige oudere werknemer is aan de dijk gezet met negatieve consequenties voor inkomen en pensioenopbouw. Daarnaast zijn werkgevers veel minder dan voorheen bereid vaste dienstverbanden overeen te komen. Het aantal ZZP-ers met veelal wisselende inkomens neemt daardoor toe. Het vrijwel automatisch geld reserveren voor later is al met al door deze ontwikkelingen een stuk minder geworden en daarmee de financiële toekomst van velen onzekerder.

Wat doe je eraan? Dat is moeilijk te zeggen en dat zal van geval tot geval bekeken moeten worden. Meer met de hand op de knip leven kan natuurlijk sowieso geen kwaad. Voor de wat ouderen onder ons is vaak sprake van een eigen woning met overwaarde. In die gevallen kan het interessant zijn om de overwaarde te gelde te maken en goedkoper te gaan wonen. Daarmee is dan in ieder geval de uitgavenkant tijdens de pensioensituatie gunstiger gemaakt. Een dergelijke stap zetten in een gunstige woningmarkt is beter dan wanneer we met z’n allen weer in een crisis zitten. Ik geef toe dat de fiscale- en banktechnische regelgeving m.b.t. hypotheken het niet bepaald aantrekkelijk maken om over verkoop en aankoop van woningen na te denken. Als leek op financieel gebied is het bijna onmogelijk om de juiste koers te bepalen door het woud aan regels. Dan ligt uitstel en kop in het zand steken op de loer.

Zo kwam ik laatst iemand tegen die besloot tot uitstel van verkoop van zijn riante woning omdat hij bij verkoop een forse boete verwachtte van zijn hypotheekbank. Geheel onterecht denk ik, maar er is nou eenmaal altijd wel een reden te bedenken om geen actie te ondernemen. Wakker worden mensen en denk na over je financiële toekomst. Beter laat dan te laat. Financieel planners zijn er om daarbij te adviseren.


Am I going to keep my head above water from the retirement date?


The “Geldzaken in de praktijk” (Money Matters in Practice) study by NIBUD shows that about 23 percent of Dutch 55-65 year-olds do not know whether they can financially survive after retirement.

I understand this in part.

Lifetime employment is over. Many older employees have been made redundant with negative consequences for income and pension accrual.

In addition, employers now use more and more permanent contracts. As a result, the number of self-employed persons with often varying incomes is increasing.

All in all, saving for later almost automatically has decreased a lot because of these developments, making the financial future of many more uncertain.


What do you do about it?

That is hard to say and it will have to be considered on a case-by-case basis.

Of course, living with reduced expenses can do no harm.

For the somewhat older people among us there is often an own home with surplus value. For them it can be interesting to realize (i.e. sell the house) that value and to start living cheaper. This will in any case reduce expenditure during the pension situation.

Taking such a step in a favorable housing market is better than when we are all in crisis again.

I admit that the tax and banking regulations with regard to mortgages do not make it attractive to think about selling and buying one’s property. As a layman in the financial field, it is almost impossible to determine the right course through the forest of rules.

Then procrastination and putting one’s head in the sand become likely.


For example, I recently met someone who decided to postpone the sale of his spacious home because he expected a substantial prepayment penalty from his mortgage bank when he sold it. Completely wrong, I think, but there is always a reason why you should not take action.

People wake up and think about your financial future.

Better late than too late.

Financial planners are there to advise.

17 keer bekeken
ecl_logo2017_fc_groot.png

Kamer van Koophandel 73761931

©2019 Your Financials

AFM vergunning 12046233