Er is geen EHBO voor Execution Only hypotheekslachtoffers, en die komt er ook niet! ENGLISH BELOW

Your Financials is verklaard tegenstander van Execution Only hypotheken. Dat zijn hypotheken waarbij advieskosten kunnen worden bespaard door het afschuiven van veel van de verantwoordelijkheden voor verificatie naar klant en kunstmatige intelligentie. Wij zijn niet tegen omdat aan ons business model wordt gesnoept, of omdat we ons ingehaald zien worden door techniek. Wij zijn tegen omdat misschien wel 90% van de hypotheek kandidaten niet weet wat een hypotheek is, hoe het een harnas kan worden of nog erger: welke schade ermee kan worden aangericht aan inkomen, vermogen en zelfs relaties. En dus is advies broodnodig.

Wij komen alleen maar intelligente klanten tegen dus daar ligt het niet aan. Maar het kost een leger Nederlandse adviseurs, personal bankers, private bankers, wealth managers bepaald geen kinderachtig toelatingsexamen met periodiek onderhoud, een Autoriteit Financiële Markten op je huid of je wel Permanent Actueel bent en een zeer forse investering in tijd om bij te blijven in wet- en regelgeving en niet te vergeten ERVARING om dat alles op een zinvolle manier toe te passen op jouw financiële toekomst. En daarvan is er niet 1 hetzelfde. Dus wij zeggen: als je een schoenmaker nodig hebt, ga dan niet naar de hakkenbar. Een onvoorzichtigheid, een verkeerde beslissing over de duur van je commitment kan een kleine kans hebben dat je er last van hebt maar heel grote gevolgen. Wij hebben schrijnende gevallen gezien, genoeg zelfs. En daar waren er bij die zelfs wij niet rechtgetrokken kregen. Meer dan een eeuw levenservaring, meer dan 60 jaar ervaring in de financiële sector en je kan niet recht krijgen wat krom is. Frustrerend voor ons maar een ramp voor wie het betreft.

Met verbijstering lazen wij dat Minister Knops gaat voorstellen om de zelfs bij Execution Only Hypotheken verplichte kennis- en ervaringstoets te laten vervallen. Hierdoor kunnen kosten voor het advies worden verlaagd waardoor die in elk geval geen drempel zijn bij hypotheekaanvragen voor verduurzamingsinvesteringen. Hoe goed bedoeld ook – wij zijn helemaal voor energie-efficiënt wonen, dat adviseren we ook als we kunnen – maar dit is precies wat er niet moet gebeuren. Want die hypotheekaanvraag gaat natuurlijk niet over alleen die verduurzaming. De bestaande hypotheek gaat ook mee want het verduurzamingsbedrag is vaak een klein deel van de totale financiering van een woning en “het loont de kosten beter” om het geheel aan te passen.

Dat hangt van de situatie af maar laten we aannemen dat het zo is. Maar dan heb je het dus niet meer over de beperkte extra financiering van een verbouwing, maar over een totale herfinanciering waar dus een veel groter financieel belang mee gemoeid is. En dat willen we dan aan goedwillende, weldenkende maar in financieel opzicht onervaren consumenten zonder expertise op fiscaal, financieel en juridisch terrein overlaten? Dat vinden we pas echt onverantwoordelijk.

Advieskosten moeten worden geminimaliseerd waar dat mogelijk mits verstandig is. Maar gebruik nou alsjeblieft een minder risicovol element om de verduurzamingsslag te stimuleren!


There is no First Aid for Execution Only mortgage victims, and it will not come either!


Your Financials opposes Execution Only mortgages. These are mortgages where advice costs can be saved by shifting many of the responsibilities for verification to customers and artificial intelligence. We are not against it because our business model is under attack or because we see technology overtaking us. We are against it because perhaps 90% of mortgage candidates do not know what a mortgage is, how it can become a harness or even worse: what damage it can do to income, assets and even relationships. Therefore advice is essential.

We only come across intelligent customers, so that's not the problem. But it costs an army of Dutch advisers, personal bankers, private bankers, wealth managers no childish entrance exam with periodic maintenance, an Authority for the Financial Markets on your back checking if you are Permanently Up-to-Date, a very substantial investment in time to keep up with the law and regulations and last but not least EXPERIENCE to apply all this in a meaningful way to your financial future. And not one of them is the same. So we say: if you need a shoemaker, don't go to the heel bar. One carelessness, one wrong decision about the duration of your commitment may have a small chance that you will suffer from it, but very large consequences. We have seen distressing cases, enough even. And there were some who even we didn't get straightened out. More than a century of life experience, more than 60 years of experience in the financial sector and you cannot get straight what is crooked. Frustrating for us but a disaster for those concerned.

With astonishment, we read that Minister Knops will propose that the mandatory knowledge and experience test, even for Execution Only Mortgages be canceled. As a result, costs for the advice can be reduced, so that they are in any case not stopping mortgage applications for sustainability investments. Well intended maybe - we are all for energy-efficient living, we also advise that if we can - but this is exactly what should not happen. Because that mortgage application is of course not just about making your home more sustainable. The existing mortgage also comes along because the sustainability amount is often a small part of the total financing of a home and "it pays the costs better" to adjust the whole.

That depends on the situation, but let's assume it is. But then you are no longer talking about the limited extra financing of a renovation, but about a total refinancing that therefore involves a much greater financial interest. And do we want to leave that to well-intentioned, right-minded but financially inexperienced consumers without expertise in tax, financial and legal matters? We find that really irresponsible.

Advice costs should be minimized where possible, if sensible. But please use a less risky element to stimulate sustainability!

7 keer bekeken
ecl_logo2017_fc_groot.png

Kamer van Koophandel 73761931

©2019 Your Financials

AFM vergunning 12046233