Een onbewuste erfgenaam ENGLISH BELOW

Vorige maand kwam een nieuwe klant bij me langs. Een weduwe met al lang volwassen en getrouwde kinderen. Aanleiding was haar wens om een klein deel van de overwaarde in haar woning te gebruiken voor schenkingen aan kinderen en kleinkinderen.

De eerste analyse gaf meer dan voldoende ruimte aan; de maandlast was eenvoudig betaalbaar en de ruimte in de woningwaarde riant. Ik vroeg naar de verklaring van erfrecht waarmee het testament van haar 5 jaar geleden overleden echtgenoot was uitgevoerd. Mijn cliënte vertelde me dat die nooit was opgemaakt. Haar bank, de pensioenuitvoerder en andere instanties hadden de verklaring van erfrecht niet noodzakelijk gevonden om haar rechten te laten behouden die zij destijds al met haar echtgenoot als gezamenlijk gerechtigde had. De hypotheekbank waar haar lening moest worden verhoogd zat er ook praktisch in: afschrift van het testament en een actuele bevestiging uit het centraal testamentenregister waaruit moest blijken dat het testament nog actueel is waren voldoende om de klant toch haar nieuwe hypotheek te geven.

Ik heb mijn cliënte gevraagd nog eens heel goed na te denken om, los van de vraag of het noodzakelijk is voor de hypotheekbank, alsnog een verklaring van erfrecht te laten opstellen door haar notaris. In die verklaring zou in dit geval bevestigd zijn dat mevrouw haar erfdeel volgens het testament niet verworpen heeft. Om dat het nog niet gebeurd is blijven zij en haar kinderen erfgenaam in de onverdeelde boedel van haar echtgenoot. Je hoopt het niet voor haar maar als één van haar kinderen eerder overlijdt dan zij, en de aangetrouwde dochter eist haar erfdeel op komt er een conflict en misschien leidt dat wel tot gedwongen verkoop van de woning waar cliënte nu juist zo aan gehecht is.

Ze wilde vooral geen risico op een conflict tussen de kinderen en daarom heeft zij besloten de bewuste verklaring alsnog op te laten maken. Dat is niet gratis, maar geen weggegooid geld want uiteindelijk moet de verklaring er toch komen. Ik vind dat verstandig.

Toch nog twee punten. De familie heeft zich de afgelopen jaren gedragen alsof het goed opgestelde testament was uitgevoerd. Fiscaal klopt dat niet. Daar zit - afhankelijk van de situatie bij de kinderen - nog wel een aandachtspunt waar men nog even over nadenkt. Gelukkig voor cliënte had zij geen haast met de verhoging van de hypotheek, was er door de concurrerende tarieven van haar hypotheekbank geen noodzaak om naar een andere over te stappen en was haar bestaande hypotheekbank zo flexibel om niet formeel te eisen om een verklaring van erfrecht. Maar dat kan anders lopen, weet ik uit ervaring.

Ik ben blij dat cliënte haar wens kan vervullen en dat we door het alsnog feitelijk uitvoeren van het testament onbedoelde, familierechtelijk heel nare, risico's hebben voorkomen.


An unaware heiress

A new customer came to see me last month. A widow with long-grown and married children. The reason was her wish to use a small part of the equity in her home for donations to children and grandchildren.

The first analysis indicated more than enough space; the monthly charge was easily affordable and the space in the home value ample. I asked about the certificate of inheritance with which the will of her husband, who died 5 years ago, was executed. My client told me it was never made up. Her bank, the pension provider and other bodies had not deemed the certificate of inheritance necessary to preserve her rights that she already had with her husband as a joint beneficiary. The mortgage bank where her loan had to be increased was also practical: a copy of the will and a current confirmation from the central wills register that should show that the will is still current were sufficient to give the customer her new mortgage.

I have asked my client to think hard again, regardless of whether it is necessary for the mortgage bank, to have a certificate of inheritance drawn up by her notary. In that statement, it would be confirmed in this case that she did not reject her inheritance according to the will. Because it has not yet happened, she and her children remain heirs in the undivided estate of her husband. One hopes not for her, but if one of her children dies before she does, and the daughter-in-law demands her inheritance, a conflict comes and perhaps that will lead to the forced sale of the house to which the client is so very attached.

Above all, she did not want any risk of a conflict between the children and that is why she decided to have the statement made. That is not free, but not a waste of money because in the end the statement has to be made. I think that's sensible.

Two more points. In recent years, the family has behaved as if the well-drafted will had been executed. That is not fiscally correct. This is still a point - dependant on each of the children's situation - to ponder on. Fortunately for the client, she was not in a hurry to increase the mortgage, her mortgage bank's competitive rates meant there was no need to switch to another, and her existing mortgage bank was flexible enough not to formally demand a certificate of inheritance. But that can turn out differently, I know from experience.

I am happy that the client can fulfill her wish and that we have prevented unintended, from family law point of view very nasty, risks by actually executing the will.

10 keer bekeken
ecl_logo2017_fc_groot.png

Kamer van Koophandel 73761931

©2019 Your Financials

AFM vergunning 12046233