Coronacrisis, beleggen en wat nu? ENGLISH BELOW

Corona verleidt de belegger tot het maken van grote blunders, maar biedt de belegger ook kansen. In dit blog gaan we op deze zaken in.

Geld opzijzetten voor later U heeft vast een (financieel) doel in uw leven. Misschien wilt u eerder stoppen met werken of u wilt uw kinderen helpen met de eerste aankoop van hun huis. Waarschijnlijk zet u daar geld voor opzij. Maar, met sparen alleen haalt u uw doel waarschijnlijk niet. Hoe dat kan? Naast de lage spaarrente worden we geconfronteerd met onder druk staande pensioenen, later ingaande AOW en hogere zorgkosten, waardoor u wordt genoodzaakt zelf extra vermogen op te bouwen. Moet u zich hiervoor zorgen maken? Nee. De meeste van onze klanten hebben tijd genoeg om zich voor te bereiden op een goede toekomst.

Wat moet u doen om uw doelen te halen? Wie dat zelf kan bepalen en de weg daar naartoe succesvol kan bewandelen is natuurlijk een van de gelukkigen. Maar velen onder ons kunnen dat niet of niet goed genoeg. Net als bijv. voor schilder- of loodgieterswerk, is het in veel gevallen raadzaam om een specialist in te schakelen.

Mijn taak als financieel adviseur is te zorgen dat u nú een fijn leven leidt, maar ook in de toekomst. Daarom zoek ik naar een optimale manier om vermogen op te bouwen voor die doelen in de toekomst. Vaak adviseer ik mijn klanten te beleggen. Waarom? Dat is simpel. Sparen levert gewoon te weinig op. En als u voor de lange termijn belegt, dan is het risico van beleggen beperkt. U moet nu eenmaal wat risico nemen om uw financiële doelen te halen. Om uw doel te halen, zijn een aantal zaken belangrijk. Bijvoorbeeld het verlagen van risico door gespreid én periodiek te beleggen. Maar we zijn ook kritisch op kosten en op de verwachtingen die we scheppen. Klinkt logisch. Toch? En toch kunnen uw emoties het bereiken van uw doel lelijk in de weg kan zitten.

Emoties Uw emotie. Door beslissingen niet rationeel te nemen, kunt u uw doel niet halen. Dit komt dus vooral voor bij beleggers die geen begeleiding krijgen van een adviseur. Zij handelen namelijk vanuit angst of valse optimisme. Daardoor maken ze forse beleggingsfouten.

Onderstaand zal ik zo’n emotionele cyclus voor u schetsen, zodat u weet waarvoor u uit moet kijken.

Uw beleggingsrekening is geopend. De beurs stijgt… U ziet de beurs stijgen, dus u bent al snel enthousiast: “Wow dit is zo gek nog niet!” Een kort moment van euforie volgt en u besluit meer te gaan beleggen dan verstandig is. U koopt bij op het hoogtepunt van de beurs, als de beleggingen juist duurder zijn. Maar elke stijging kent een… Daling. Zo gaat dat altijd op de beurs. Het kent pieken en dalen. En dus na het moment van euforie daalt de beurs iets en ontstaat een gevoel van bezorgdheid en ontkenning: “Het ziet er minder rooskleurig uit, maar de beurs gaat vast niet lager zakken…”

Helaas. De beurs zakt nóg verder. Langzaam gaat uw emotie over in wanhoop en bij een verdere daling zorgt voor radeloosheid: “Ik had er eerder uit moeten stappen!”

Dan volgt een complete depressie en de grootste beleggingsfout wordt gemaakt: “Verkopen. Zo snel mogelijk!” U verkoopt al uw beleggingen op het punt dat ze het minste waard zijn…

U kunt het niet laten Na de verkoop, op het dieptepunt met maximaal verlies als gevolg, gebeurt iets anders interessants. U blijft de beurs stiekem volgen. Net zoals een wintersporter die na zijn vakantie kijkt of er nu wél goede sneeuw valt. Onzinnig, want je gaat niet meer op wintersport. Dus waarom kijken?

U ziet de beurs stijgen en krijgt hoop. En na een verdere stijging, als u weer genoeg vertrouwen in de beurs heeft gekregen, besluit u toch maar weer te gaan beleggen. En dat op het hoogtepunt van de beurs, als de beleggingen weer duurder zijn. En zo begint de cyclus weer van vooraf aan.

Hoe zijn dit soort verkeerde beslissingen te voorkomen? Hier komt mijn toegevoegde waarde om de hoek kijken. Met professionele begeleiding behaalt u namelijk tussen de 3 en 4 procent meer rendement (deze onderzoeken kunt u zelf Googlen).

Ik help u de juiste keuzes te maken, maar ik ben er ook om de juiste verwachtingen te scheppen. Als u gaat beleggen, dan moet u op korte termijn rekeninghouden met hele grote pieken en dalen. Maar op de lange termijn wordt u beloond voor het lopen van risico.

Mijn vergoeding is een soort verzekeringspremie. Ik verzeker u tegen uw eigen emotionele beslissingen. Waarom? Omdat ik graag wil dat u ook later een fijn leven leidt, zonder zorgen over geld.


COVID-19, investing, and what next?


Corona tempts the investor to make big mistakes, but also offers the investor opportunities.

In this blog we will discuss these issues.

Put money aside for later

You probably have a (financial) goal in your life. You may want to stop working earlier or help your children with the first purchase of their home. You will probably put money aside for that. However, saving alone is unlikely to achieve your goal. How is that possible? In addition to the low interest on savings, we are confronted with pressurized pensions, delayed State Pension and higher healthcare costs, which means that you are forced to build up extra capital yourself. Should you be concerned about this? No. Most of our customers have enough time to prepare for a good future.

What do you have to do to achieve your goals?

Who is able to determine this themselves and can successfully walk there is of course one of the lucky ones.

But many of us cannot or cannot do that well enough.

Just as for example for painting or plumbing work, it is often advisable to use a specialist.

My job as a financial advisor is to ensure that you live a good life now, but also in the future. That is why I am looking for an optimal way to build capital for those goals in the future. I often advise my clients to invest. Why? That is simple. Saving simply does not yield enough. And if you invest for the long term, the risk of investing is limited. You just have to take some risk to achieve your financial goals. A number of things are important to achieve your goal. For example, reducing risk by investing in a spread and periodic manner. But we are also critical of costs and the expectations we create. Sounds logical. However? And yet your emotions can get in the way of reaching your goal.

Emotions

Your emotion. By not making rational decisions, you cannot achieve your goal. This therefore mainly occurs with investors who do not receive guidance from an adviser. They act out of fear or false optimism. As a result, they make serious investment mistakes.

Below I will outline such an emotional cycle for you so that you know what to look out for.

Your investment account has been opened. The stock market is rising ...

You see the stock market rise, so you are quickly enthusiastic: "Wow this is not so strange!" A brief moment of euphoria follows and you decide to invest more than is wise. You buy at the peak of the stock market, if the investments are more expensive.


But every increase has a…

Drop. That is how it always goes on the stock exchange. It has peaks and troughs. And so after the moment of euphoria, the stock market drops slightly and a feeling of concern and denial arises: "It looks less rosy, but the stock market will probably not go down ..."

Unfortunately. The stock market drops even further. Slowly your emotion turns into despair and with a further decline you become desperate: “I should have gotten out earlier!”

Then there is a complete depression and the biggest investment mistake is made: “Selling. As quickly as possible!" You sell all your investments to the point that they are worth the least ...

You can't resist

After the sale, at the low point with maximum loss as a result, something else interesting happens. You will keep following the fair secretly. Just like a winter sports enthusiast who checks after his holiday whether there is good snow. No sense, because you no longer go on winter sports. So why watch?

You will see the stock market rise and get hope. And after a further rise, once you have regained enough confidence in the stock market, you decide to start investing again. And that at the peak of the stock market, when the investments are more expensive again. And so the cycle starts all over again.

How can these wrong decisions be prevented?

Here my added value comes into play. With professional guidance you achieve between 3 and 4 percent more return (you can google these studies yourself).

I help you make the right choices, but I am also there to set the right expectations. If you are going to invest, you have to take into account very large peaks and troughs in the short term. But in the long run, you will be rewarded for taking risks.

My compensation is a kind of insurance premium. I assure you against your own emotional decisions. Why? Because I want you to live a nice life later, without worrying about money.

15 keer bekeken
ecl_logo2017_fc_groot.png

Kamer van Koophandel 73761931

©2019 Your Financials

AFM vergunning 12046233