Corona en uw pensioen ENGLISH BELOW

De koppen in de kranten zijn redelijk dramatisch: de gevolgen van het coronavirus hebben grote invloed op uw pensioen. Zeker, de situatie is ernstig. Maar misschien iets minder erg dan u bij het lezen van de koppen in de krant denkt.

Het “beste” pensioenstelsel

Er zijn weinig landen in de wereld die zo’n goed pensioenstelsel hebben zoals we dat in Nederland kennen. Niet zonder reden wordt vaak gezegd dat Nederland een pensioenstelsel heeft dat behoort tot de drie beste in de wereld. “Beste” omdat het overgrote deel van de bevolking vermogen opbouwt om na de pensioenleeftijd zekerheid van inkomen te hebben. Met elkaar hebben we, via pensioenfondsen, meer dan 1.400 miljard euro in de spaarpot gestopt voor “later”. Ook internationaal bezien is dat een enorm bedrag.

Drie onderdelen

Het Nederlandse pensioengebouw telt drie verdiepingen. Om de zorgen te begrijpen die het coronavirus voor ons pensioen kan hebben, lichten we deze drie verdiepingen kort toe.

Onderdeel 1 - de AOW

De basis van ons pensioen wordt gevormd door de AOW. Ook wel de eerste pijler genoemd. De AOW is een uitkering die vrijwel iedereen die in Nederland werkt of woont vanaf zijn AOW-leeftijd maandelijks van de overheid ontvangt. De AOW wordt gefinancierd door de mensen die op dit moment nog niet AOW-gerechtigd zijn en belasting en sociale lasten betalen. Dit wordt vervolgens direct uitgekeerd aan mensen die daar recht op hebben. We noemen dit een omslagstelsel. De hoogte van de AOW-uitkering is de uitkomst van politieke keuzes, maar is afgeleid van het minimumloon. De effecten van het coronavirus hebben dus geen directe invloed op de hoogte van de AOW.

Onderdeel 2 – pensioenregeling via uw werkgever

Mensen die bij een werkgever werken, bouwen via de pensioenregeling die de werkgever voor zijn medewerkers heeft afgesloten, ook pensioen op. Meestal gebeurt dat bij een pensioenfonds. Maar het kan ook bij een verzekeringsmaatschappij. Dit noemen we de tweede pijler.

Onderdeel 3 – uw eigen aanvulling op uw pensioen

Tot slot kunnen werknemers maar ook ondernemers zelf vermogen opbouwen als aanvulling op hun pensioen Dit noemen we de derde pijler. Nu geld opzij leggen voor later kan opeen fiscaal gunstige wijze. Dit geld wordt dan vervolgens gebruikt om na de pensioendatum een uitkering te ontvangen. Over die uitkeringen moet later dan wel weer belasting betaald worden. Maar dat is dan vaak in een lagere belastingschijf. Dat maakt deze manier van vermogensopbouw extra interessant.

Effect Corona op financiële markten

Pensioenfondsen

Pensioenfondsen beleggen hun vermogen. Als gevolg van het coronavirus staan economieën lokaal en wereldwijd sterk onder druk. En hebben de aandelenbeurzen in de afgelopen periode aanzienlijke verliezen geleden. Met hulp van diverse steunpakketten van overheden zijn beurzen gelukkig deels weer hersteld. Vanzelfsprekend hebben deze ontwikkelingen gevolgen voor de financiële positie van pensioenfondsen. Wettelijk zijn pensioenfondsen verplicht een korting toe te passen op bestaande en nieuwe pensioenuitkeringen als hun totale reserves onvoldoende zijn om de toekomstige uitkeringen te doen. Dat is precies de reden waarom de media over deze ontwikkeling berichten. Voor dit onderdeel van het pensioengebouw kan het coronavirus dus vervelende gevolgen hebben! De volgende peildatum voor een eventuele korting is eind december 2020. In de tussentijd kan er nog veel veranderen.


Meer zekerheid bij “eigen” pensioenopbouw

Hierboven hebben wij het pensioenstelsel beschreven als een gebouw dat bestaat uit drie onderdelen. Het derde onderdeel bestaat uit de regeling die iemand zelf rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten. In dat geval zijn er twee situaties:

U bent nog niet pensioengerechtigd

U bent nog bezig om vermogen op te bouwen. In dat geval kunt u er ook mee te maken krijgen dat dalende koersen een deel van uw opgebouwde kapitaal aantasten. Maar het verschil met de pensioenfondsen is dat het restant van dit kapitaal gewoon blijft bestaan. Uit de pensioenpot hoeven geen pensioenen voor gepensioneerden te worden betaald. Uw vermogen kan dus weer gaan groeien op het moment dat de aandelenkoersen weer stijgen. Een daling van de waarde nu hoeft dus niet automatisch te betekenen dat u op termijn een lagere pensioenuitkering ontvangt. Pensioenbeleggen is en blijft een zaak van lange termijn.

U heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt

Als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt dan heeft u vaak al een afspraak met de verzekeraar gemaakt over de hoogte van uw pensioenuitkering. Op dat moment is de verzekeraar aan de hoogte van dit bedrag gebonden. Het risico van negatieve ontwikkelingen aan de beurs als gevolg van het coronavirus komt dan voor rekening en risico van de verzekeraar

Neemt u contact met ons op als u vragen heeft?

Wij begrijpen heel goed dat voor veel mensen het pensioen een lastig onderwerp is. En er zijn nog meer pensioenvarianten. We hebben hier de grote lijn proberen uit te leggen. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op. Als uw financieel adviseur zijn wij ervoor om uw vragen te beantwoorden en samen te kijken naar oplossingen die passen bij uw persoonlijke situatie.

Covid-19 and your pension


The newspaper headlines are pretty dramatic: the consequences of the coronavirus have a major impact on your pension. Certainly, the situation is serious. But perhaps not as bad as you think when reading the headlines in the newspaper.

The "best" pension system

Few countries in the world have a good pension system as we know it in the Netherlands. It is not without reason that it is often said that the Netherlands has a pension system that ranks among the three best in the world. "Best" because the vast majority of the population builds up assets to have income security after retirement. Together, through pension funds, we have put more than 1.400 billion euros in the piggy bank for “later”. This is also an enormous amount from an international perspective.

Three parts

The Dutch pension building has three floors. To understand the concerns that the coronavirus may have for our retirement, we briefly explain these three floors.

Part 1 - the AOW or State Pension

The basis of our pension is the AOW a.k.a. the first pillar. The AOW is a benefit that almost everyone who works or lives in the Netherlands receives monthly from the government from their AOW age. The AOW is financed by people who are not yet entitled to AOW and who pay tax and social security contributions. This is then immediately paid to people who are entitled to it. We call this a pay-as-you-go system. The amount of the AOW pension is the result of political choices, but is derived from the minimum wage. The effects of the coronavirus therefore have no direct influence on the level of the AOW.

Part 2 - pension scheme via your employer

People working for an employer also accrue pension through the pension scheme that the employer has taken out for its employees. This usually happens with a pension fund. But it is also possible with an insurance company. We call this the second pillar.

Part 3 - your own supplement to your pension

Finally, employees as well as entrepreneurs can build up their own assets as a supplement to their pension. Putting money aside for later can be done in a tax-efficient way. This money is then used to receive benefits after the retirement date. Taxes will have to be paid on those payments later or later. But that is often in a lower tax bracket. That makes this way of wealth accumulation extra interesting.

Corona's effect on financial markets

Pension funds

Pension funds invest their equity. As a result of the corona virus, economies locally and worldwide are under severe pressure. And the stock exchanges have suffered significant losses in the past period. Fortunately, stock markets have partly recovered with the help of various government support packages. These developments naturally have consequences for the financial position of pension funds. Pension funds are legally obliged to apply a discount to existing and new pension benefits if their total reserves are insufficient to make future benefits. That is precisely why the media report on this development. The corona virus can therefore have unpleasant consequences for this part of the pension building! The next reference date for a possible discount is the end of December 2020. In the meantime, much can change.

More certainty in “own” pension accrual

We have described the pension system above as a building consisting of three parts. The third part consists of the scheme that someone has taken out directly with an insurance company. In that case there are two situations:

· You are not yet entitled to a pension

You are still building wealth. In that case, you may also experience falling prices affecting part of your accrued capital. But the difference with the pension funds is that the remainder of this capital simply remains. No pensions for pensioners have to be paid from the pension fund. So your assets can start to grow again when the share prices rise again. A drop in value now does not therefore automatically mean that you will receive a lower pension benefit in the long term. Pension investing is and remains a long-term matter.

· You have reached retirement age

If you have reached retirement age, you have often already made an appointment with the insurer about the amount of your pension benefit. At that time, the insurer is bound by this amount. The risk of negative stock market developments as a result of the corona virus will then be for the account and risk of the insurer

Contact us if you have any questions?

We fully understand that for many people, retirement is a difficult subject. And there are even more pension options. We have tried to outline the big picture here. Do you have any questions? Please contact us. As your financial adviser we are there to answer any questions you may have and to look with you for solutions best fitting your personal situation.

14 keer bekeken
ecl_logo2017_fc_groot.png

Kamer van Koophandel 73761931

©2019 Your Financials

AFM vergunning 12046233